renovatieadviseur

Less is more. Master, wat is uw plan?

NAV • 14 december 2016

Vrijdag aanstaande houdt Vlaanderen de werkzaamheden van de voorbije twee jaar in het Renovatiepact tegen het licht. Eén van de denkpistes in dat pact is de ontwikkeling van een nieuw deskundigenprofiel in de bouw: de renovatie-adviseur. NAV steunt het idee dat elke eigenaar nood heeft aan helder advies met daarin duidelijk de ambities en de te nemen stappen die nodig zijn om het einddoel van een renovatieproject, desnoods gefaseerd, te bereiken. Maar NAV fronst de wenkbrauwen bij de voorstellen die nu op tafel liggen en de daarbij horende financiële steunmaatregelen. “Er is geen behoefte aan een zoveelste nieuwe speler op de al overbevolkte vastgoedmarkt, naast de epb-, ventilatieverslaggever, veiligheidscoördinator, ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit…. ”, aldus NAV-voorzitter Kati Lamens. “Sensibiliseer woningeigenaars en wijs hen de weg naar de reeds aanwezige, onafhankelijke en bekwame adviseurs op de bouwmarkt. Daarnaast moeten we ons ook de vraag durven stellen welke garanties deze adviseurs bij eventuele schadegevallen zullen bieden? Elke architect is vandaag 10 jaar aansprakelijk en wettelijk verplicht verzekerd voor de door hem gegeven adviezen en de gecontroleerde uitvoeringen.”

De Vlaamse Overheid wil tegen 2050 alle bestaande woningen even energiezuinig maken als de nieuwe. Om dat waar te maken, speurt ze ijverig naar mogelijkheden om renovatie te stimuleren, te ondersteunen, te sensibiliseren en de gevreesde lock-in effecten te vermijden. Eén van haar pistes is de ontwikkeling van een nieuw deskundigenprofiel: de renovatieadviseur of renovatiebegeleider. Een andere piste is de subsidiëring van een aantal instanties om gratis of bijna gratis advies te verlenen aan particulieren. Deze adviseurs en instanties zouden op pad gestuurd worden met nieuw ontwikkelde tools, moeten advies op maat brengen, informeren, een renovatieplan maken met timing, meetstaten opstellen en prijzen vergelijken, kostenramingen maken, energiebesparingen berekenen, de werken begeleiden en controleren, een centraal aanspreekpunt zijn, ...

 

Moet de architect straks het huiswerk overdoen?

 

De huidige voorstellen voor het toekomstige ondersteunings- en subsidiëringsbeleid focussen grotendeels op het aspect energie. Daardoor blijven een heleboel andere, minstens even essentiële vragen, buiten beeld. De voorziene premies, fiscale voordelen en andere  financiële ondersteuningsmaatregelen dreigen daarmee in een zwart gat te verdwijnen zonder dat ze de beoogde resultaten opleveren. Het roept herinneringen op aan het gat dat in de begroting werd geslagen door te eenzijdige stimulering van zonnepanelen. Een triest fenomeen waar we tot op vandaag allemaal de gevolgen van dragen.

 

Over één zaak zijn we het eens. Elke eigenaar heeft van bij de start nood aan een helder advies dat duidelijk de ambities en de te nemen stappen vast legt om zijn einddoel, desnoods gefaseerd, te kunnen bereiken. Nodig is een volledige masterplanaanpak waarin rekening wordt gehouden met álle aspecten: de bouwfysische staat van de woning, de ligging en oriëntatie, het comfort van de bewoners, hergebruik van ruimte, toegankelijkheid, een rationele planning van de ingrepen, een optimale balans tussen de doeltreffendheid en de kostprijs van de werkzaamheden, ...

 

Om dat alles in goede banen te leiden, is er geen zoveelste nieuwe speler op de al overbevolkte vastgoedwerf nodig. De omschreven taken van deze nieuwe ‘renovatieadviseurs’ omvatten bovendien integraal de taken van een groot deel van de architecten die zich, sinds bouwgronden schaarser werden, zijn gaan toeleggen op de renovatiemarkt.

 

Architecten dragen bovendien de volledige verantwoordelijkheid voor hun advies. De particulier is beschermd en zal bij eventuele schadegevallen niet in de kou blijven staan. De renovatieadviseur daarentegen verdwijnt na zijn gesubsidieerd advies zonder enige verantwoordelijkheid van het terrein en verwijst - meestal dan nog enkel in het geval van vergunningsplichtige werken -  door naar een architect die vervolgens het huiswerk zal overdoen.

 

Financiële steunmaatregelen anders invullen

 

We menen dat het voorziene pakket financiële steunmaatregelen beter aangewend kan worden en stellen daarom voor aan de Vlaamse overheid dit te heroriënteren:

  • Sensibiliseer woningeigenaars en wijs hen de weg naar de reeds aanwezige, onafhankelijke en bekwame adviseurs op de bouwmarkt. Architecten zijn toegankelijk en meer dan bereid om elke particulier met veel kennis bij te staan, ook indien er geen vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd.
  • Roep de hulp in van de beroepsfederaties om een lijst van kwalitatieve adviseurs samen te stellen.
  • Koppel de premies aan de opmaak van een verplicht  globaal renovatieplan.
  • Investeer in onderzoek naar innovatieve materialen zodat renovaties betaalbaar worden voor alle eigenaars.