Nieuws

Vlaam­se re­gering versoepelt wetge­ving zorgwonen

20 januari 2017

Wie ouders of grootouders zelf wil opvangen, botst op een muur van hindernissen. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) ondervroeg Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege over de talrijke wettelijke belemmeringen terzake. Het decreet Ruimtelijke Ordening vermeldt liefst negen voorwaarden om te kunnen voldoen aan een zorgwoning, tenminste indien die zich in een woongebied bevinden en er geen verkaveling of bijzonder plan van aanleg (bpa) is en ook geen bouwvergunning die je tegenhoudt. De minister belooft beterschap: de wetgeving wordt eenvoudiger, meldt Bouwkroniek.

"Het is jammer dat de pro­blemen eigenlijk bij de wetge­ving liggen. We moe­ten de veelheid aan re­gels afbouwen en ervoor zorgen dat men­sen op een vlotte manier een maat­schappelijk engagement op zich kun­nen nemen”, zegt Mercedes Van Volcem.

 

Minister Schau­vliege verklaart dat de Vlaam­se re­gering al twee keer een wij­ziging van de Codex Ruimtelijke Orde­ning goedkeurde om het zorgwo­nen te versoepelen. Zo werd al een grote stap vooruit ge­zet voor de zonevreemde woningen, waar zorgwo­nen in het verleden absoluut uitgeslo­ten was. Zonevreemde wo­ningen kun­nen omschakelen naar zorgwonen, ook als dat in strijd is met een verkavelingsvergunning. De wetge­ving bevat echter nog knelpunten. Zo moet voor een zorgwoning geen ver­gunning wor­den aangevraagd en vol­staat een melding, maar daaraan zijn wel voorwaarden gekoppeld. Men moet bv. met twee zijn en bo­ven­dien allebei zorgbehoevend.

 

“In de aangepaste codex die binnenkort voor de laat­ste keer door de Vlaam­se re­gering zal wor­den goedge­keurd en die dan naar het Vlaam­se parlement komt, zul­len de voorwaarden wor­den versoepeld. Het zal nog slechts om één zorg­behoevende persoon moe­ten gaan en bo­ven­dien zul­len voorschriften van ver­ouderde bpa’s geen rem of pro­bleem meer kun­nen vormen. Dat is een belang­rijke stap vooruit, die er komt op basis van de ervaringen op het terrein. We ge­loven sterk in zorgwo­nen en willen het vergemakkelijken. De aanpassing van de wetge­ving is dus op komst; er zul­len min­der re­gels zijn voor wie iemand in zijn woning wil opvangen”, aldus Joke Schauvliege.