Nieuws

Codextrein vereenvoudigt en actualiseert ruimtebeleid

6 juli 2017

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dat moet uitmonden in keuzes inzake ruimtebeheer op lange termijn. Dat is een complexe oefening gezien de claim die zowel vanuit wonen, werken, landbouw, ontspanning … op de schaarse Vlaamse ruimte wordt gelegd.

Die complexiteit is ook merkbaar in de vele procedures die ons ruimtebeleid kenmerken, en gebundeld zijn in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Vlaams parlementsleden Lode Ceyssens (CD&V), Axel Ronse (N-VA) en Lydia Peeters (Open VLD) willen met ‘de Codextrein’ gerichte administratieve vereenvoudigingen doorvoeren en onnodige procedurele lasten schrappen. Tegelijk voorzien zij in een actualisering van de VCRO met een aantal concrete ruimtelijke rendementsmaatregelen. De ruimtelijke structuurplannen worden gemoderniseerd naar een systeem van beleidsplanning. Daarmee legt deze codextrein ook de decretale basis om het BRV te kunnen vaststellen.

 

‘De codextrein’, voluit het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving,  bevat een ruim pakket aan maatregelen en huldigt voornamelijk twee ambities:

 

  1. de reductie van een aantal administratieve lasten die de afhandeling van ruimtelijke projecten voor zowel diensten als bouwheren vereenvoudigen en versnellen;
  2. de bevordering van het ruimtelijk rendement door het actualiseren van normen en plannen. Sommige daarvan met het oog op de voorbereiding van het BRV.

 

Enkele voorbeelden …

 

Reductie administratieve lasten

 

  • Er komt een beperkte uitbreiding van de mogelijkheden voor bedrijven in gebieden, op de gewestplannen aangewezen als gebied voor milieubelastende industrieën of voor vervuilende industrieën, regionaal of lokaal bedrijventerrein.
  • Het as-built attest wordt ingevoerd. Dat is de mogelijkheid om een louter technische beoordeling van de legaliteit van het gerealiseerde bouwproject te verkrijgen. Hiermee kan elke kandidaat-koper desgewenst de zekerheid krijgen dat het gebouw dat hij wil kopen over alle vergunningen beschikt.

 

Lode Ceyssens (CD&V): “Bouwvergunningen werden tot nu verleend zonder sluitende controle op eventuele bouwovertredingen. Die komen vaak pas aan het licht wanneer nieuwe eigenaars een renovatievergunning vragen. In het ergste geval kan dit zelfs leiden tot afbraak. Met dit attest kan elke kandidaat-koper eindelijk de zekerheid krijgen dat het gebouw dat hij wil kopen over alle vergunningen beschikt.”

 

  • Verkavelingsvoorschriften en BPA’s ouder dan 15 jaar vormen niet langer een weigeringsgrond voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning. Dit verhoogt de vrijheid van bouwers en lokale besturen om in te spelen op recente evoluties.

 

Axel Ronse (N-VA): "Vandaag is het bijna onmogelijk om een woning gelegen in een verkaveling op te splitsen. Nochtans is dat in vele gevallen net een goede zaak omdat het ervoor zorgt dat we ‘op minder ruimte met meer wonen’. Dankzij dit decreet kunnen lokale besturen afwijken van zo’n voorschriften. Dit decreet is een belangrijk keerpunt in verstikkende regelneverij op vlak van ruimtelijke ordening. Verder is het uitstekend dat het ook de basis legt om het bouwen in waterzieke gebieden een halt toe te roepen.”

 

  • Het college van burgemeester en schepenen en de bestendige deputatie kunnen voorbijgaan aan het advies van de gemeentelijke of provinciale omgevingsambtenaar indien dat niet binnen vooropgestelde termijn wordt overhandigd. Daarmee krijgen bouwdossiers sneller rechtszekerheid, en wordt een bestuur niet gegijzeld door de administratie.

 

Bevordering ruimtelijk rendement

 

  • Bij renovatie kan het bouwvolume voortaan zonder vergunningsaanvraag met 26cm worden uitgebreid, enkel voor het aanbrengen van buitenisolatie.
  • Zorgwonen* wordt uitgebreid. Voortaan is deze woonvorm ook mogelijk voor de opvang van zorgbehoevende mensen met minderjarige kinderen.
  • De Vlaamse Regering kan, na het inwinnen van advies bij de betrokken provincie of gemeente, bij vaststelling van het BRV onderdelen van provinciale of gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen die daarmee strijdig zijn vervallen verklaren.
  • De Vlaamse Regering zal tegen 31 december 2018 bepalen welke reservatiestroken, die langs wegen of kanalen voorzien zijn voor uitbreiding of de aanleg van nieuwe infrastructuur, achterhaald zijn en opgeheven worden.

 

Lydia Peeters: “Conform het Vlaams Regeerakkoord worden er stappen in de goede richting gezet om de verhoging van ruimtelijk rendement straks meer mogelijk te gaan maken op het terrein. Dit is een belangrijke voorwaarde om straks – samen met een krachtig Instrumentendecreet – van het BRV een succes te maken. Ook is het positief dat de Vlaamse Regering straks op een regeling kan rekenen tot opheffing van reservatiestroken. Voor de eigenaars van de percelen gelegen binnen deze reservatiestroken, geldt reeds vele jaren grote onzekerheid. Het voorstel in deze codextrein biedt de Vlaamse Regering de mogelijkheid om daar waar mogelijk de rechtsonzekerheid weg te werken.”

 

Naast deze administratieve en rendementsmaatregelen, werd er onder andere voor gekozen om gemeenten die binnen de gestelde termijn geen vergunningsbeslissing nemen, geen dwangsommen op te leggen.

De Codextrein bevat ook een regeling om bouwen in signaalgebieden (waterzieke gronden) te verbieden. De inwerkingtreding hiervoor zal bepaald worden door de Vlaamse Regering, die momenteel de hand legt aan een efficiënt en effectief instrumentarium, dat een billijke vergoedingsregeling voor eigenaars van gronden mogelijk moet maken..

 

Lode Ceyssens, Axel Ronse en Lydia Peeters: “Ons ruimtelijk beleid is aan herziening toe. Het BRV heeft precies dat doel. Dat moet ons er niet van weerhouden een aantal in de praktijk evidente maatregelen nu al door te voeren. In ‘de Codextrein’ bundelen we die.”

 

* https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/wonen/zorgwonen