In deze nieuwe WTCB-publicatie wordt een overzicht gegeven van de reglementaire eisen en normen die van kracht zijn in België en dan vooral op het vlak van brandoverslag via de gevels. Ook wordt er ruime aandacht besteed aan de bestaande gevelsystemen en de aandachtspunten waarmee rekening gehouden moet worden bij de uitvoering ervan.

De publicatie werd opgesteld naar aanleiding van de recente gevelbranden in een aantal gebouwen met grote hoogte, en in het bijzonder de tragische brand in de Londense Grenfell Tower in juni 2017.

 

Het document heeft de volgende doelen voor ogen:

  1. Een overzicht geven van de geldende reglementaire en normatieve context inzake brandveiligheid in België en in het bijzonder voor wat betreft het risico op brandoverslag via de gevels. Dit document zal een voorstelling geven van de herziening van de reglementering die momenteel aan de gang is evenals van de eerste voorgestelde pistes.
  2. Een voorstelling geven van de aandachtspunten en de constructieve schikkingen die toelaten om het correcte ontwerp en de goede uitvoering van de meest courante gevelsystemen te waarborgen, rekening houdend met de huidige en toekomstige eisen.

 

Download publicatie 'Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen'