Helpdesk

Verminderde opbrengst zonnepanelen door gebouw van gebuur

Beide buren hebben de bouwaanvraag voor een eengezinswoning mee ondertekend. Nu de woning uitgevoerd is, klaagt één van die buren over een verminderde lichtopbrengst van zijn zonnepanelen. Na tussenkomst van een expert blijkt dat het zou gaan om zo'n 5% rendementsverlies. Kan de buur een schadevergoeding eisen, zelfs al werd er een stedenbouwkundige vergunning verleend?

Uw vraag is in principe niet zozeer stedenbouwkundig van aard, doch wel burgerlijk. De bouwheer verkreeg in dit dossier een stedenbouwkundige vergunning en heeft (naar ik aanneem) deze vergunning conform uitgevoerd. Stedenbouwkundig gezien stelt er zich m.a.w. geen probleem.

Evenwel wordt een stedenbouwkundige vergunning altijd verleend onder voorbehoud van burgerlijke rechten. D.w.z. dat zelfs indien er een stedenbouwkundige vergunning voorhanden is, een derde die meent schade te lijden ingevolge de uitvoering van de vergunde werken hiervoor een vergoeding kan proberen te bekomen.

Er zijn een aantal mogelijkheden om een dergelijke vergoeding te bekomen. De meest voorkomende is evenwel aantonen dat de buurman een fout heeft begaan bij het oprichten van zijn gebouw en daardoor schade veroorzaakt. Op het eerste gezicht lijkt hiervan geen sprake te zijn. Evenwel bestaat er nog een andere mogelijkheid om eventueel een schadevergoeding te bekomen en dit kan o.b.v. de zogenaamde burenhindertheorie. In dit soort dossiers moet er worden aangevoerd dat het oprichten van het gebouw het evenwicht tussen de beide erven op een onaanvaardbare wijze verstoort. Wanneer de buurman dit zou kunnen aantonen, zou eventueel een schadevergoeding betaald moeten worden die overeen zou kunnen komen met het verlies aan rendement. Een dergelijke procedure is evenwel niet zo eenvoudig. Men kan zich de vraag stellen of de buren een gerechtelijke procedure willen starten die hen mogelijks meer zou kunnen kosten dan het rendementsverlies dat zij zouden kunnen vergoed zien.

Uiteraard is het voorgaande een zeer algemeen advies. Het is evenwel zeer moeilijk in concreto te adviseren zonder het dossier inhoudelijk in al zijn finesses te kennen. Ik hoop u evenwel reeds een eerste inzicht in deze problematiek gegeven te hebben.
 

(mr. Nele Ansoms, GSJ Advocaten)


20 april 2017 

faq


Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!


Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's


NAV Werkt

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag


Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.