Helpdesk

Corona: kan een architect de werf stilleggen?

Kan/moet een architect beslissen om de werf stil te leggen, bijvoorbeeld als de aannemer volgens hem de social distancing maatregelen niet kan toepassen?


Het komt o.i. niet aan de architect toe om private lopende werven stil te leggen. Sowieso is het aangewezen om de werken als opdrachtgever (desgevallend via de architect) niet te schorsen. Dit kan een recht op schadevergoeding genereren voor de aannemer.

 

In het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken is onder artikel 2 bepaald dat voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, de bedrijven de nodige maatregelen moeten nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever. De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten. Eén en ander lijkt dan ook tot de verantwoordelijkheid van de aannemer te behoren.

 

Wanneer de werken niet meer kunnen worden of wanneer de werken in uitvoering verstoord worden door de corona-maatregelen, is het niet uitgesloten dat de aannemer zich kan beroepen op overmacht of een vreemde oorzaak om te stellen dat hij de werken niet tijdig kan uitvoeren. Daartoe dient in concreto bewezen te worden dat (i) corona een onoverkomelijk beletsel vormt die de uitvoering van de werken onmogelijk maakt en (ii) corona niet toerekenbaar is aan de aannemer omdat dit onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onontwijkbaar was, niettegenstaande hiertoe alle voorzorgsmaatregelen te hebben genomen die kunnen worden verwacht van een normaal, zorgvuldig en vooruitziend aannemer in dezelfde omstandigheden geplaatst. De kans dat dit aanvaard wordt, lijkt reëel.

 

Indien de bouwheer ondanks de tijdelijke overmachtssituatie en de verstoring van het contractuele evenwicht zou blijven aandringen op de ongewijzigde verderzetting van de aannemingsovereenkomst, kan de aannemer argumenteren dat de bouwheer misbruik maakt van zijn rechten. Zo kunnen de voorschriften inzake social distancing tot gevolg hebben dat de aannemer zijn werken niet meer kan uitvoeren zoals voorzien en bijvoorbeeld meer termijn nodig zal hebben.

 

Sowieso zal steeds naar de concrete, feitelijke situatie van de werf gekeken worden en moet mogelijk ook nog rekening gehouden worden met een al eerder (voor de corona-maatregelen) in gebreke blijven van de aannemer.


23 maart 2020 

faq

Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.