Projecten

Medewerkers op de studiedienst gaan op zoek naar de nieuwste trends en de meeste actuele kennis in een specifiek domein, en verspreiden die aan de leden. Via opleidingen, publicaties en workshops wapenen we architecten met de hedendaagse tools die ze nodig hebben.

 

Zo maken we van het architectenbedrijf een bloeiende en creatieve sector waar we terecht trots op kunnen zijn.Onderzoek naar de vermindering van de blootstelling aan magnetische velden van distributiecabines

Type project: Volgens bestek uitgeschreven door de Vlaamse overheid - departement Omgeving

Projectduur: 2-9-2019 tot 16-11-2020

Projectpartners: IMEC, NAV

 

Het Departement Omgeving Vlaanderen wil graag een code van goede praktijk opstellen over het plaatsen van distributiecabines in of aanpalend aan gebouwen. Hiervoor heeft het een samenwerking opgestart met IMEC en Netwerk Architecten Vlaanderen. In de code zou men in de toekomst kunnen vinden hoe de blootstelling aan magnetische velden kan verminderd worden bij de plaatsing van zo’n cabine.

In een gebied waar grootschalige projecten worden gepland, is het elektriciteitsnet daar niet altijd op voorzien. Vaak worden distributiecabines (transformatorcabines) geïntegreerd in gebouwen of aanpalend aan gebouw geplaatst. Dit om ruimte te besparen. Hierdoor is het mogelijk dat bewoners worden blootgesteld aan het magnetisch veld afkomstig van de distributiecabine.

 

Omwonenden stellen zich vaak vragen over de blootstelling aan magnetische velden en mogelijke gezondheidseffecten.Wanneer distributiecabines in of aanpalend aan gebouwen worden geplaatst legt de distributienetbeheerder voorwaarden op. De bouwheer moet een ruimte voorzien die daaraan voldoet. Die voorwaarden houden echter geen rekening met de mogelijkheden om de blootstelling aan de magnetische velden van cabines te verminderen.

Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid heeft zich daarom geëngageerd om een code van goede praktijk – distributiecabines op te stellen. Actoren, zoals steden en gemeenten, architecten, bouwpromotoren,… betrokken bij de plaatsing van transformatorcabines kunnen er in de toekomst vinden hoe de blootstelling aan magnetische velden kan verminderd worden bij de plaatsing van zo’n cabine in of aanpalend aan gebouwen.

Om te komen tot een code van goede praktijk is een samenwerking opgestart met IMEC en NAV met volgende doelstellingen:

1.Ondervragen van actoren

2.Onderbouwen technische maatregelen

3.Metingen als onderbouwing voor technische maatregelen

4.Uitwerking van een communicatieplan

Meer info

Uitrol van ruimtelijk rendement als beleidsdoelstelling van de strategische visie van het BRV

Type project: Volgens bestek uitgeschreven door de Vlaamse overheid - departement Omgeving

Projectduur: 1 juni 2019 - 31 mei 2021

Projectpartners: Met de steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid

 

De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) moet voor een vernieuwde aanpak van het ruimtelijk beleid zorgen. Doel is de bijkomende inname van open ruimte terug te dringen en reeds ingenomen ruimte beter te benutten. Meer doen met minder ruimte, dat is het uitgangspunt. Dit wordt een grote taakstelling voor de bouwsector. Voor de uitrol ervan rekent het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid op partners. Het NAV wil hier een voortrekkersrol in opnemen en krijgt subsidies om samen met haar partners Palindroom en Zoekeenarchitect.be kennis en praktijkvoorbeelden te verspreiden, zowel aan architecten als aan bouwheren.

De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) moet voor een vernieuwde aanpak van het ruimtelijk beleid zorgen. Doel is de bijkomende inname van open ruimte terug te dringen en reeds ingenomen ruimte beter te benutten. Meer doen met minder ruimte, dat is het uitgangspunt. Dit wordt een grote taakstelling voor de bouwsector. Voor de uitrol ervan rekent het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid op partners. Het NAV wil hier een voortrekkersrol in opnemen en krijgt subsidies om samen met haar partners Palindroom en Zoekeenarchitect.be kennis en praktijkvoorbeelden te verspreiden, zowel aan architecten als aan bouwheren. Zo zal de webtool Ruimtelijkrendement.be worden uitgebreid en worden tijdens de openhuizendag Mijn Thuis Op Maat voorbeeldprojecten opengesteld. Het project loopt van 1 juni 2019 tot 31 mei 2021.

 

Om de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) te laten doorwerken tot de Vlaamse particulieren zijn doelgerichte bewustmakingsinitiatieven noodzakelijk. Een belangrijke incentive om een transitie op gang te brengen in het ruimte-denken, bestaat erin goede alternatieven aan te bieden. Alternatieven die tegemoet komen aan de behoeftes van bouwheren/opdrachtgevers, maar in lijn met de strategische visie van het BRV. De grondslagen van dit Plan vergen immers een omslag in denken (en handelen). Door de verschillende doelgroepen kennis te laten maken met goede alternatieven, kunnen we hen overtuigen dat de behoeften en wensen van eigenaars en gebruikers van gebouwen niet strijdig hoeven te zijn met de principes en doelstellingen van het BRV, en dat er goede oplossingen beschikbaar zijn. Zo sensibiliseren we rond veranderingsgerichte architectuur, inspelend op de behoeften van eenieder.

 

 

De voorziene acties in het project zijn divers. Zo komt er een uitbreiding van het aantal projecten op de recent ontwikkelde webtool RuimtelijkRendement.be en een daaraan gekoppelde publicatie. NAV zal daarnaast ook kennisopbouw- en verspreiding doen m.b.t. technische en juridische achtergrondinformatie. Bouwprofessionals zullen bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op eerstelijnsadvies, zullen regelmatig artikels lezen in de NAV-media of krijgen vormingssessies en inspirerende projectbezoeken voorgeschoteld. Voor de communicatie richting bouwheren schakelt NAV zijn openhuizendag Mijn Thuis Op Maat in, de website Zoekeenarchitect.be en de bijhorende digitale nieuwsbrief.


Bezoek de website op www.ruimtelijkrendement.be.

Meer info

Circulair en Veranderingsgericht Bouwen voor Ontwerpers

Type project: Vlaanderen Circulair

Projectduur: 2019-2020

Projectpartners: NAV, VUB

 

Wat als… we bij de sloop van een gebouw niet meteen aan afval zouden denken, maar aan een rijk pakket grondstoffen en bouwproducten die vrijkomen voor hergebruik?

Het kán, ten minste als ontwerpers die opportuniteit meteen in rekening zouden brengen van bij het concept van hun gebouwen. Mits het gebruik van de juiste bouwmaterialen en – concepten wordt elk toekomstig gebouw op die manier een mijn van te ontginnen recyclagemateriaal. Deze innovatieve manier van denken heeft een gunstig effect op onze ecologische voetafdruk én jaagt vernieuwing aan bij zowel producenten, ontwerpers als bouwers.

 

Het is dan ook niet te verwonderen dat de interesse rond circulair en veranderingsgericht bouwen groeit. Opdrachtgevers van bouwprojecten schuiven het steeds vaker naar voor als prioriteit. Ontwerpers zien de mogelijkheden van circulair bouwen als een tweede poot binnen het duurzaamheidsdenken m.b.t. gebouwen, naast de reeds goed ingeburgerde energie-eisen. Ze gaan op zoek naar kennis en goede praktijken. Onderzoekers en voorlopers hebben op dat vlak al veelbelovende stappen gezet, maar om van een échte cultuuromslag te spreken moet deze kennis op een bredere schaal verspreid worden.

 

NAV, energiebewustontwerpen.be en het TRANSFORM Research Team van VUB zullen elkaar de komende twee jaar versterken door de beschikbare kennis over circulair en veranderingsgericht onder  (ir-)architecten te verhogen. Dit door middel van kennisdeling via een Lerend Netwerk waarin voorlopers en volgers elkaar kunnen ontmoeten.

Meer info

Energieconsulentenproject

Type project: Met de steun van de Vlaamse Overheid

Projectduur: 2011 - maart 2020

Projectpartners: NAV

 

Het project biedt ondersteuning aan architecten in het licht van energiezuinig bouwen en de strengere energieprestatieregelgeving.

Alle architecten, ongeacht ze aangesloten zijn bij een beroepsfederatie, kunnen beroep doen op deze dienstverlening.

Wat voor ondersteuning?

 

 • Eerstelijnsadvies – hiervoor wordt beroep gedaan op een experten team
 • Informatieve ondersteuning via artikels en publicaties
 • Informatieavonden en cursussen
 • Digitale nieuwsbrieven en de website www.energiebewustontwerpen.be
   

Aanspreekpunt?

 

Aanspreekpunt voor het project is architect Melanie Vercruysse. In de uitvoering wordt zij bijgestaan door een expertenteam, een stuurgroep, en kan ze beroep doen op de logistieke diensten van NAV.

Architect Melanie Vercruysse
coördinator energieconsulentenproject NAV
02 212 26 99 of rechtstreeks 050/474.671 
energieconsulent@nav.be

 

 


Bezoek de website op www.energiebewustontwerpen.be.

Meer info

Binnenluchtkwaliteit in schoolgebouwen

Type project: Volgens bestek uitgeschreven door de Vlaamse overheid - departement Omgeving

Projectpartners: VITO en het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

 

Wetenschappelijke onderbouwing en methodiekbepaling om de kwaliteit van de binnenlucht op school te verbeteren met aandacht voor beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking.

NAV zal, in samenwerking met VITO, een programma opmaken om scholen(ver)bouwers via vorming te informeren over het beperken van negatieve invloeden op binnenlucht en aandacht voor gezonde binnenlucht in (ver)bouwprocessen. Dit programma wordt samengesteld op basis van ervaring en kennis verzameld in eerdere projecten van de Vlaamse Overheid, zoals BiBa, Clean Air Low Energy, Renovair, Bouw Gezond en de Digitale Tool voor scholenbouwers, maar ook Europese projecten, zoals het Interreg project Et’Air kunnen waardevolle input leveren voor het uitstippelen van het vormingsaanbod.

NAV werkt daarnaast een communicatiecampagne uit naar architecten en ontwerpers. De campagne moet hen bewust maken van het belang van een gezond binnenmilieu en hen informeren over de verplichtingen en mogelijkheden in (ver)bouwprocessen met betrekking tot het ventileren en verluchten van lokalen. Voor de communicatiecampagne naar het doelpubliek van aannemers, installateurs en vooral van zelfstandige ondernemers en klusjesdiensten wordt een samenwerking gezocht met het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Meer info

Schaalvergroting

Type project: Lerend netwerk met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: januari 2019 - juni 2019

 

Schaalvergroting creëert een platform waar zaakvoerders met medewerkers ervaringen en vragen rond het werken met medewerkers uitwisselen.

Met de tijd brengt de ene opdracht de andere met zich mee. En voor je het weet ben je leiding aan het geven aan een team van medewerkers. Onlosmakelijk ben je bij de uitbreiding van jouw kantoor naast architect ook meer en meer manager geworden.
 

Je bent aandacht gaan besteden aan belangrijke ondernemingsvaardigheden zoals bureauorganisatie, financieel beheer, continuïteit, instroom, personeelsbeleid, etc. Omdat niet iedereen het warm water hoeft uit te vinden heeft NAV ‘Schaalvergroting’ uitgewerkt. Het is een concept waarbij een vaste groep zaakvoerders elkaar vijf keer op maandelijkse basis ontmoeten.

 

 • Doelgroep: architecten-zaakvoerders die (gaan) werken met medewerkers
 • Locaties: Gent – Kortrijk – Antwerpen - Aarschot
 • Timing: De bijeenkomsten vinden plaats op maandelijkse basis, van januari 2019 t.e.m. juni 2019, telkens van 19.00u tot 22.00u
 • Voor het opstarten van een groep is het aantal van 14 inschrijvingen het gehanteerde minimum
 • Contact: projectcoördinator Hans Wynant, tel. 02 212 26 99, hans.wynant@nav.be

Bezoek de website op www.schaalvergroting.be.

Meer info

BIMplantation

Type project: Lerend netwerk met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: januari 2019 - juni 2019

 

Iedereen heeft de mond vol over Building Information Modelling (BIM-en). BIM wordt dan ook voorgesteld als het middel om aan de hand van een virtueel 3D informatiemodel meer geïntegreerd en procesgericht samen te werken. Dit om de efficiëntie binnen een bouwproces te verhogen, de communicatie te verbeteren en de faalkosten te verlagen. Maar hoe, waarom en wanneer integreer je BIM binnen jouw kantoor?

Wat mag je van (B)implantation verwachten

(B)implantation handelt niet over de software-technische aspecten van BIM. Het is dus geen opleiding over "hoe werkt BIM" of " hoe werk ik met BIM"? Tijdens de ateliers zoeken we samen met collega’s naar antwoorden op vraagstukken die een BIM implementatie in een architectenkantoor met zich meebrengen. Is BIM effectief de trein die je niet mag missen? Welke financiële investering is er aan gekoppeld? Etc.

Deze en tal van andere vraagstukken toetsen we aan de reeds opgebouwde ervaringen rond BIM binnen een architectenkantoor.

 

Voor wie

Voor zaakvoerders en BIM-verantwoordelijken van een architectenkantoor die BIM (wensen te) integreren.


Bezoek de website op www.bimplantation.be/.

Meer info

Ondernemers Atelier

Type project: Lerend Netwerk voor (op)startende architectenkantoren

Projectduur: januari - juni 2019

Projectpartners: Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

 

Ondernemen binnen een creatieve omgeving als architectuur omvat een architecturale als een bedrijfsmatige uitdaging.

Bij deze dubbele uitdaging blijken de architecturale vraagstukken ons een pak beter te liggen. Toch is het een must om naast de architecten skills meerdere ondernemersvaardigheden onder de knie te krijgen.

 

De eerste jaren worstelt zowat ieder (op)startend architectenkantoor met gelijkaardige ondernemersvraagstukken. NAV geeft met het Ondernemers Atelier (op)startende kantoren die duw in de rug waarmee men de ondernemersvaardigheden verder weet te ontplooien.


Tijdens 5 maandelijkse ateliers worden onderwerpen aangesneden die gerelateerd zijn aan het opstarten van een architectenkantoor.


Op de agenda geen theoretische benaderingen, wel uitwisseling van praktijkinformatie waarbij het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden centraal staat.

 

 • Doelgroep: (toekomstige) zaakvoerders van een kantoor dat maximum 5 jaar operationeel is
 • Locaties: Ondernemer Atelier wordt aangeboden te Gent – Kortrijk – Antwerpen – Aarschot
 • Timing: de bijeenkomsten vinden plaats op maandelijkse basis, van januari 2019 t.e.m. juni 2019, telkens van 19.00u tot 22.00u

 • Voor het opstarten van een groep is het aantal van 14 inschrijvingen het gehanteerde minimum.
 • Contact: projectcoördinator Hans Wynant, tel. 02 212 26 99, hans.wynant@nav.be

 

 

 


Bezoek de website op www.ondernemers-atelier.be/.

Meer info

BEN-architect

Type project: Met de steun van de Vlaams Minister van Energie

Projectduur: februari 2015 - december 2021

 

Deze website staat in het kader van Bijna EnergieNeutraal bouwen, dat in 2021 verplicht zal zijn.

NAV kreeg bij ministerieel besluit op 17 december 2014 de opdracht van de Vlaamse Minister van Energie voor de bouw van www.BEN-architect.be. De doelstelling van deze website is om zowel bij bouwheren als bij architecten het draagvlak voor de BEN-verplichting in 2021 te vergroten, en past in het kader van actie 6.2 – ‘Van energiebewust naar BEN-architect’ van het Vlaams Actieplan Bijna-Energieneutrale Gebouwen.

De website bevat een database met BEN-projecten, een lijst met BEN-architecten en hun contactgegevens, een agenda met BEN-opleidingen voor professional, een pagina met toelichting over BEN, een BEN-blog waarin twee architecten in verschillende afleveringen verslag doen over hun ervaringen in twee pilootprojecten.


Bezoek de website op www.ben-architect.be.

Meer info

Vlaams Kennisplatform Woning-Renovatie

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: juni 2014 - mei 2019

Projectpartners: WTCB i.s.m. NAV, Pixii, Vlaamse Confederatie Bouw, Bouwunie, CIB, ORI en VE-PR

 

Dit project wil een positief innovatieklimaat voor de renovatie van woningen creëren via de opbouw van kennis en een verbeterde markt- en samenwerking.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van het Kennisplatform Woning-Renovatie zijn

 • De rol van een uniek aanspreekpunt en om de zichtbaarheid (ook naar het buitenland) te waarborgen en efficiënt te antwoorden op de behoeften van de proeftuinprojecten en doelgroepbedrijven.
 • De kennisopbouw en kennisondersteuning aangeboden aan de proeftuinprojecten omtrent methodologie, technologie en proces, zodat de basis gelegd wordt voor succesvolle proeftuinexperimenten met zinvolle resultaten, die naar een hoger niveau kunnen getild worden door een verwerking op platform-niveau.
 • Een kwaliteitsborging door richtlijnen voor energetische meetcampagne en kostenefficiëntie-analyse, zodat de output van deze acties in de proeftuinprojecten, kwaliteitsvol, vergelijkbaar en exploiteerbaar zijn.
 • Een kennisverspreiding op maat van de bedrijven-doelgroepen zodat de ruimere doelgroep van innovatievolgers de resultaten van de Proeftuin Renovatie kan absorberen, met tevens een vertaalslag naar het beleid.

 

Voor de wetenschappelijke uitvoering wordt bijkomend beroep gedaan op de kennisinstellingen van KU Leuven (Departement Burgerlijke Bouwkunde, Afdeling Bouwfysica), UGent (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Onderzoeksgroep Bouwfysica, constructie en klimaatbeheersing) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).


Bezoek de website op www.kennisplatform-renovatie.be.

Meer info

Duurzaam betonherstel

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: mei 2018 - april 2020

Projectpartners: Vlaamse Confederatie Bouw i.s.m. NAV, FEREB Belgium en WTCB

 

In de media staan er tegenwoordig regelmatig berichten over de falende Belgische betonnen infrastructuur.

Van vele betonnen structuren is de ontwerplevensduur overschreden, was het ontwerp, de uitvoering en het gebruik van materialen ontoereikend voor wat betreft de duurzaamheid, en is het onderhoud en de monitoring beperkt of (in vele gevallen) onbestaand. Men kan dus verwachten dat opdrachten voor betonherstel enkel zullen stijgen. Ook bij renovatieprojecten waar in eerste instantie geen uiterlijke problemen zijn met de betonstructuur, dienen er naargelang de situatie herstellingen, beschermingen of verstevigingen uitgevoerd te worden. Zelfs bij nieuwbouwprojecten komt regelmatig een deel betonherstel kijken.
 

Een aantal verworven inzichten en recent ontwikkelde technieken en producten, voor elke fase van een betonherstelling, laten toe om het risico op falen van de herstelling sterk te verlagen, maar eisen een alsmaar grotere technische kennis van de voorschrijver en de uitvoerder.
 

Met dit project wil men de marktpositie van bedrijven verstevigen door hen toe te laten met vertrouwen in te schrijven en mee te werken aan projecten betonherstel. Door middel van een doorgedreven collectieve aanpak via de sectorfederaties zullen de vakkennis en de vaardigheden van de bedrijven verbeterd worden. Bevragingen aan de sector zullen de voornaamste struikelpunten voor innovatie binnen deze bedrijven blootleggen en via gerichte informatieverspreiding en activiteiten zoals informatiesessies, workshops, het opstellen van typebestekken en werfbezoeken zullen deze drastisch verminderd en uiteindelijk weggenomen worden.

Meer info

ETICS

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: sep 2018 - aug 2020

Projectpartners: Confederatie Bouw Afwerking i.s.m. Bouwunie, NAV en WTCB

 

Omwille van de snel evoluerende energieprestatievereisten is men voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën/materialen/systemen.

Steeds vaker wordt er gekozen om thermisch te isoleren langs de buitenkant door het toepassen van een ETICS (External Thermal Insulation Composite System).
 

Met een pleisterafwerking is al vele jaren ervaring. De tendensen naar nieuwere afwerkingen zoals baksteenstrips, keramische tegels en natuursteenstrips zijn niet meer weg te denken. Hoewel de plaatsing van ETICS met harde bekledingen vergelijkbaar is met deze van ETICS met bepleistering, vraagt het toch specifieke bouwdetails en aandachtspunten bij de uitvoering.

 

Het doel van dit project is om een antwoord te bieden op het gebrek aan aangepaste, praktijkgericht informatie i.v.m. innovaties en evoluties om zo de architecten en ETICS-gevelwerkers meer vertrouwen te geven om ETICS toe te passen, en hierdoor hun competitiviteiten te verhogen.

 

Via activiteiten zoals demowerven, praktische workshops (in samenwerking met ETICS-fabrikanten), informatiesessies, het opstellen van korte artikels en technische referentiedocumenten zal getracht worden de drempel met de effectieve implementatie van innovatieve materialen, systemen en technieken te verlagen.

 

Meer info

Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

NAV Werkt

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.