Projecten

Medewerkers op de studiedienst gaan op zoek naar de nieuwste trends en de meeste actuele kennis in een specifiek domein, en verspreiden die aan de leden. Via opleidingen, publicaties en workshops wapenen we architecten met de hedendaagse tools die ze nodig hebben.

 

Zo maken we van het architectenbedrijf een bloeiende en creatieve sector waar we terecht trots op kunnen zijn.Energieconsulentenproject

Type project: Met de steun van de Vlaamse Overheid

Projectduur: 2011 - maart 2017

Projectpartners: NAV i.s.m. OVED en ORI

 

Het project biedt aan architecten ondersteuning in het licht van energiezuinig bouwen en de strengere energieprestatieregelgeving.

Alle architecten, ongeacht ze aangesloten zijn bij een beroepsfederatie, kunnen beroep doen op deze dienstverlening.

Wat voor ondersteuning?

 

 • Eerstelijnsadvies – hiervoor wordt beroep gedaan op een experten team
 • Informatieve ondersteuning via artikels en publicaties
 • Informatieavonden en cursussen
 • Digitale nieuwsbrieven en (vanaf september 2011) en de website "meer over EPB"
   

Aanspreekpunt?

 

Aanspreekpunt voor het project is architect Angeliques Verspeurt. In de uitvoering zal ze worden bijgestaan door een expertenteam, een stuurgroep, en kan ze beroep doen op de logistieke diensten van NAV.

Architect Angeliques Verspeurt
coördinator energieconsulentenproject NAV
02 212 26 99 of rechtstreeks 050/474.671 (niet bereikbaar op woensdag)
energieconsulent@nav.be


Bezoek de website op www.meeroverepb.be.

Meer info

Consulent Waterbewust Bouwen

Type project: Met de steun van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

Projectduur: 2013 - 2017

 

Het project ‘Consulent Waterbewust bouwen’ ondersteunt architecten bij het maken van meer doordachte keuzes voor waterrobuust (overstromingsveilig) bouwen en de waterhuishouding van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten.

De ondersteuning binnen het project gebeurt via een helpdesk voor architecten, informatieverspreiding via geschreven en digitale media en de organisatie van infosessies, cursussen en congressen. In het kader van het project worden verschillende hulpmiddelen voor de sector ontwikkeld, zoals rekenvoorbeelden en tools.


Consulent Waterbewust bouwen, Ir-Architect Julie Alboort treedt binnen het project op als intermediair tussen de sector van architecten en ontwerpers, en de Vlaamse overheid. Het is haar taak om vanuit de praktijkervaring mee te zoeken naar oplossingen voor beleidsvraagstukken inzake waterbewust bouwen.

 

Kader

 

Vlaanderen wil zich voorbereiden op en weerbaar maken tegen de klimaatverandering. De wetenschappelijke voorspelling is dat we te maken gaan krijgen met een temperatuurstijging, drogere zomers (met felle buien), nattere winters en een stijging van de zeespiegel. Bovendien is Vlaanderen erg kwetsbaar voor wateroverlast door de dichte bebouwing en de vele gebouwen in overstroombare gebieden. Om het overstromingsrisico te beperken en schade aan woningen en gebouwen te voorkomen, zal Vlaanderen in de toekomst waterrobuuster moeten bouwen.

 

Thema’s

 

De thema’s waarrond gewerkt wordt binnen het project komen voort uit vragen en problematieken van de bouwsector, en worden afgestemd op de thema’s waarrond de Vlaamse Overheid wenst te communiceren.

 

Aanspreekpunt?

 

Aanspreekpunt voor het project is Ir.-Arch. Julie Alboort. In de uitvoering wordt ze bijgestaan door een expertenteam, een stuurgroep en kan ze beroep doen op de logistieke diensten van NAV.

 

Alle architecten, ongeacht ze aangesloten zijn bij een beroepsfederatie, kunnen beroep doen op deze dienstverlening.

Ir.-Arch. Julie Alboort
Consulent Waterbewust bouwen
050 47 46 77
julie.alboort@nav.be

 


Bezoek de website op www.waterbewustbouwen.be.

Meer info

a+A

Type project: Lerend netwerk met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: januari - juni 2017

 

Met de insteek dat niet iedereen het warm water hoeft uit te vinden organiseert NAV exclusief voor de startende architecten a+A.

a+A is een lerend netwerk waar jonge architecten gedurende vijf maandelijkse bijeenkomsten ervaringen en gedachten uitwisselen.


Op de agenda geen theoretische benaderingen, wel uitwisseling van praktijkinformatie waarbij het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden centraal staat.

 

 • Doelgroep: stagiairs en startende architecten met tot max. 2 jaar ervaring na de stage
 • Locaties: Gent – Kortrijk – Antwerpen - Aarschot
 • Timing: de bijeenkomsten vinden plaats op maandelijkse basis, van januari 2017 t.e.m. juni 2017, telkens van 19.00u tot 22.00u
 • Contact: projectcoördinator Hans Wynant, tel. 02 212 26 99, hans.wynant@nav.be

Bezoek de website op www.architectplusarchitect.be.

Meer info

Schaalvergroting

Type project: Lerend netwerk met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: januari 2017 - juni 2017

 

Schaalvergroting creëert een platform waar zaakvoerders ervaringen en vragen rond het werken met medewerkers kunnen uitwisselen.

Bij de uitbreiding van het bureau ben je naast architect ook meer en meer manager. Je moet aandacht besteden aan belangrijke ondernemingsvaardigheden zoals financieel beheer, promotie, personeelsbeleid etc. Schaalvergroting creëert een platform waar zaakvoerders ervaringen en vragen rond het werken met medewerkers kunnen uitwisselen.

 

 • Doelgroep: architecten-zaakvoerders die (gaan) werken met medewerkers
 • Locaties: Gent – Kortrijk – Antwerpen - Aarschot
 • Timing: De bijeenkomsten vinden plaats op maandelijkse basis, van januari 2017 t.e.m. juni 2017, telkens van 19.00u tot 22.00u
 • Contact: projectcoördinator Hans Wynant, tel. 02 212 26 99, hans.wynant@nav.be

Bezoek de website op www.schaalvergroting.be.

Meer info

Werken in bouwteam, een innovatief bouwproces

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: maart 2014 - februari 2018

Projectpartners: NAV i.s.m. Bouwunie, Vlaamse Confederatie Bouw en ORI

 

Geïntegreerd samenwerken in een bouwteam: hoe maken we de bouwprofessional vertrouwd met de bouwprojectmethodiek en de vertaling naar de praktische aanpak?

De lat voor bouwprojecten ligt steeds hoger. En dat niet alleen op het vlak van duurzaamheid of prestatie-eisen. Het aantal bouwpartners neemt toe, net zoals de vraag van bouwheren naar een total cost of ownership. Een zoektocht naar een nieuwe invulling van het bouwproces dringt zich dan ook op. Is geïntegreerd samenwerken in een bouwteam het antwoord? Bij DBFM- en PPS-constructies wordt de methodiek al ad hoc gebruikt, maar ook bij kleinere werven en zelfs de particuliere woning wordt het al toegepast.

 

De ervaringen van de voorlopers zijn essentieel om het theoretisch model ingang te doen vinden bij een ruim publiek. Aanvullende juridische en financiële duiding moet voldoende ruggensteun bieden om de samenwerking te durven aangaan.

 

Aan het eind van het project moet een significant deel van de reële doelgroep het bouwteammodel toepassen binnen eigen bouwprojecten.

 

Doelgroep:

 

De brede doelgroep zijn de architecten, ook actief buiten de particuliere woningbouw, de ingenieursbureaus en de hoofdaannemers (incl. typische piloot- en nevenaannemers, sleutel-op-de-deurbedrijven) in Vlaanderen.

De reële doelgroep is de groep die effectief aan de slag kan gaan binnen een bouwteam. Dit hangt mede af van de grootte en/of de complexiteit van de projecten waarin deze groep werkzaam is, waar het bouwteam duidelijk toepasbaar is. Dit zijn voornamelijk projecten waar in ontwerpfase verschillende expertises gevraagd zijn en projecten met een korte doorlooptijd. De reële doelgroep wordt ingeschat op 160 architectenbureaus, 100 ingenieursbureaus en 500 aannemers. De belangrijkste impact van de bouwteamformule is de optimalisatie van het bouwproces (vermijden dubbel werk, minder fouten, verkleinen risico's, snellere uitvoering, betere integratie van kennis). De mogelijke kostenreductie wordt geschat op 8% van de bouwkost.

Aan het einde van het project wordt gemikt op 200 bedrijven die actief bij bouwteams betrokken worden (aantal is incl. deze die in de ervaringswerkgroepen actief waren).

 

Samenvatting:

 

Dit project heeft als doel de bouwprofessional vertrouwd te maken met deze bouwprojectmethodiek en de vertaling naar de praktische aanpak. De informatie is gebaseerd op 3 pijlers:

 • Het theoretisch model: wat is een bouwteam, wat zijn voor- en nadelen, wie kan betrokken worden,…
 • De praktijkervaring: op basis van de ervaringen van voorlopers moet het theoretisch model genuanceerd worden: welke aandachtspunten zijn er? Waar kan het mis lopen?
 • De juridische en financiële context: hoe contracten afsluiten binnen het team? Wat kan er en wat is verboden?

  Deze informatie wordt aan de doelgroep gecommuniceerd via publicaties (naar de brede doelgroep) en bouwteamevents en ervaringswerkgroepen (naar de reële doelgroep). Op deze ervaringswerkgroep komen trendsetters en specialisten hun ervaringen uitleggen, maar wisselen de deelnemers ook onderling ervaringen uit.

 

Resultaat:

 

Werken in bouwteam zal leiden tot een optimalisatie van het bouwproces.

 • Reductie van de werkingskosten (vermijden van ‘dubbel werk’ door herwerkingen)
  Geraamd op 3% van de bouwkost -> reductie naar 0%
 • Reductie van de faalkosten (door verkeerde uitvoering, vergissing)
  Geraamd op 8-12% van de bouwkost -> reductie naar 3-5%
 • Reductie van het risico (om de gewenste gebouwprestaties niet te behalen)
 • Optimalisatie van de projectplanning en reductie van de duur van een werf (reductie totale werfkost door beperking materieel- en loonkost).
 • Verbreding van de kennis van de bouwprofessional (en versterking concurrentiepositie)

Bezoek de website op www.werkeninbouwteam.be.

Meer info

Building Information Modelling

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: mei 2015 - april 2017

Projectpartners: ORI i.sm. NAV, Vlaamse Confederatie Bouw, WTCB

 

Dit project wil alle bouwprofessionals via infosessies en workshops vertrouwd maken met bim en hen ertoe stimuleren om het te gebruiken.

Bij bim of Building Information Model werken alle bouwpartners samen in een virtueel 3D-informatiemodel met de daaraan gekoppelde data. In december 2015 stond een eerste reeks infosessies op het programma. In het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 graaft men nog wat dieper. Zo wordt een 3-delige workshop gepland waarbij de bouwstenen worden meegeven om te ‘bimmen’ met aandacht voor het bim-protocol en -uitvoeringsplan.

 

Voor de verschillende stakeholders werden de volgende  verwachtingspatronen gedistilleerd:

 

De opdrachtgevers
 

 • Functionele analyse, programmering, budgetteren, doelstellingen en succesfactoren opstellen en integreren in BIM / System Engineering (navolgbaar houden van oorzaak, verantwoordelijkheid en redenen van conceptuele en technische beslissingen).
 • Inzichtelijk maken voor leken van de modellen en de data (3D en functionele data gekoppeld aan objecten).
 • PID en "as build” zitten in het model en zijn een basis voor exploitatie en onderhoud.
   

De ontwerpers (architecten en ingenieurs)
 

 • Modelleren gaat sneller dan tekenen.
 • Communicatie tussen partijen gaat vlotter.
 • Relatie tussen objecten onderling en dat genereert voordelen bij wijzigingen.
 • Efficiëntie-voordelen (tekenwerk, meetstaat, bestek, clash).
 • Uitdagingen  en opportuniteiten: 
 • standaarden en bibliotheken van para-metriseerbare objecten;
 • uitwisselbaarheid van data en formaten;
 • processen van samenwerking en afspraken rond modellen;
 • vroeger betrekken van uitvoerders optimaliseert het proces;
 • aansprakelijkheid (wie heeft wat gedaan in het model?); 
 • bijkomende taak: BIM-Manager: wie?


De aannemers
 

 • Een BIM model vervangt 1000 plannen en 1.000.000 blz.
 • Link van ontwerpleider naar uitvoeringsmodel.
 • Link van model naar productie van componenten.
 • Communicatie met leveranciers.
 • Werf-coördinatie en –planning.
 • Uitdagingen  en opportuniteiten:
 • standaarden en bibliotheken van objecten;
 • uitwisselbaarheid van data en formaten;
 • processen van samenwerking;
 • wat niet in de bibliotheken staat dreigt onbekend te blijven (leveranciers).
   

De leveranciers
 

 • BIM productobjecten vervangen de technische fiches.
 • Groeiend commercieel opportuniteit om producten BIM-fähig te maken.
 • Uitdagingen  en opportuniteiten:
 • uitwisselingsformaten voor integratie van objecten in BIM-modellen;
 • data over levens- en onderhoudscycli;
 • data over decompositie en recyclage.
 • Op basis van die informatie gaan we een trajectbegeleidingssessies uitwerken met als doel om de bedrijven de stap te doen zetten naar BIM.
 • De workshop moet drempelverlagend werken om het bedrijf de overstap te laten maken naar BIM. De bedoeling van de reeks van  workshop is dat ze na de elke sessie weten hoe eraan te beginnen en welke stappen en investeringen er dienen te gebeuren. Het vormt een trajectbegeleiding dat de bouwstenen geeft om te Bimmen.

Bezoek de website op www.bimportal.be/nl.

Meer info

BEN-architect

Type project: Met de steun van de Vlaams Minister van Energie

Projectduur: februari 2015 - december 2021

 

Deze website staat in het kader van Bijna EnergieNeutraal bouwen, dat in 2021 verplicht zal zijn.

NAV kreeg bij ministerieel besluit op 17 december 2014 de opdracht van de Vlaamse Minister van Energie voor de bouw van www.BEN-architect.be. De doelstelling van deze website is om zowel bij bouwheren als bij architecten het draagvlak voor de BEN-verplichting in 2021 te vergroten, en past in het kader van actie 6.2 – ‘Van energiebewust naar BEN-architect’ van het Vlaams Actieplan Bijna-Energieneutrale Gebouwen.

De website bevat een database met BEN-projecten, een lijst met BEN-architecten en hun contactgegevens, een agenda met BEN-opleidingen voor professional, een pagina met toelichting over BEN, een BEN-blog waarin twee architecten in verschillende afleveringen verslag doen over hun ervaringen in twee pilootprojecten.


Bezoek de website op www.ben-architect.be.

Meer info

Groene gevels voor duurzame gebouwen en steden

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: september 2015 - augustus 2019

Projectpartners: WTCB i.sm. NAV, Bouwunie, Vlaamse Confederatie Bouw, Centexbel, BFG, AVBS, PCS en UAntwerpen

 

NAV werkt mee aan de kennisopbouw rond gevelgroen, zodat groene gevels beter en frequenter geïmplementeerd worden.

Zowel grondgebonden groene gevels als gevelgebonden Living Wall Systems worden onder de loep genomen. De bestaande systemen zullen, indien van toepassing, ook geoptimaliseerd worden. Hiervoor worden cases opgestart, opgevolgd en gemonitord. Er zal o.a. aandacht besteed worden aan thermische en hygrothermische effecten op het gebouw.


Bezoek de website op www.gevelgroen.be.

Meer info

Renofase: Stappenplan voor een kwaliteitsvolle, efficiënte renovatie

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: september 2013 - augsutus 2017

Projectpartners: WTCB i.s.m. NAV, Pixii, Bouwunie, Vlaamse Confederatie Bouw, KU Leuven, UGent en Thomas More

 

Het project RenoFase wil aannemers, architecten en materiaalproducenten ondersteunen om de energetische renovatie van woningen efficiënt en kwaliteitsvol te realiseren.

De nodige kennis wordt opgebouwd en op maat van de aannemer & architect gebracht, zodat zij deze in concrete projecten kunnen gebruiken. Daarnaast wordt ingezet op innovatie: nieuwe materialen, producten en systemen worden getest, gevalideerd en nieuwe ideeën worden ontwikkeld. Een derde pijler wordt gevormd door ‘implementatie’ via case study’s, verspreiding van kennis en het stimuleren en ondersteunen van nieuwe product- en systeem-ideeën.

 

Op die manier worden renovatieprojecten gestructureerd aangepakt, waarbij kwaliteit en meerwaardecreatie de klant kunnen overtuigen.


Bezoek de website op www.renofase.be.

Meer info

IDEA: Innovatieve DEtails in de binnen-Afwerking

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: augustus 2016 - juli 2018

Projectpartners: Vlaamse Confederatie Bouw i.s.m. NAV, WTCB en Bouwunie

 

Het scenario klink u ongetwijfeld bekend in de oren: de afwerkingsfase stuit op steeds strengere eisen op het gebied van brand, akoestiek, luchtdichtheid enzoverder. Dit project reikt de knowhow aan hoe aan al deze eisen tegelijk voldaan kan worden.

Er worden onder andere een 50-tal fiches met ‘robuuste details’ uitgewerkt die vertrekken van het idee van ‘bouwrecepten’ (van ontwerp tot plaatsing). Er staan ook drie soorten workshops op het programma: werfbezoeken aan toonaangevende projecten, bedrijfsbezoeken en do-it-yourself sessies.

Meer info

Vlaams Kennisplatform Woning-Renovatie

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: juni 2014 - mei 2019

Projectpartners: WTCB i.s.m. NAV, Pixii, Vlaamse Confederatie Bouw, Bouwunie, CIB, ORI en VE-PR

 

Dit project wil een positief innovatieklimaat voor de renovatie van woningen creëren via de opbouw van kennis en een verbeterde markt- en samenwerking.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van het Kennisplatform Woning-Renovatie zijn

 • De rol van een uniek aanspreekpunt en om de zichtbaarheid (ook naar het buitenland) te waarborgen en efficiënt te antwoorden op de behoeften van de proeftuinprojecten en doelgroepbedrijven.
 • De kennisopbouw en kennisondersteuning aangeboden aan de proeftuinprojecten omtrent methodologie, technologie en proces, zodat de basis gelegd wordt voor succesvolle proeftuinexperimenten met zinvolle resultaten, die naar een hoger niveau kunnen getild worden door een verwerking op platform-niveau.
 • Een kwaliteitsborging door richtlijnen voor energetische meetcampagne en kostenefficiëntie-analyse, zodat de output van deze acties in de proeftuinprojecten, kwaliteitsvol, vergelijkbaar en exploiteerbaar zijn.
 • Een kennisverspreiding op maat van de bedrijven-doelgroepen zodat de ruimere doelgroep van innovatievolgers de resultaten van de Proeftuin Renovatie kan absorberen, met tevens een vertaalslag naar het beleid.

 

Voor de wetenschappelijke uitvoering wordt bijkomend beroep gedaan op de kennisinstellingen van KU Leuven (Departement Burgerlijke Bouwkunde, Afdeling Bouwfysica), UGent (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Onderzoeksgroep Bouwfysica, constructie en klimaatbeheersing) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).


Bezoek de website op www.kennisplatform-renovatie.be.

Meer info


Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!


Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's


NAV Werkt

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag


Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.