Energiebewust bouwen

Vlot samenwerken met Fluvius: zo geef je de juiste vermogens door voor je projecten

30 mei 2022

Om verkavelingen en bouwprojecten probleemloos aan te sluiten op het elektriciteitsnet, is een realistische inschatting van de benodigde vermogens cruciaal. Maar met wetgevingen die wijzigen om de energietransitie te ondersteunen, rijzen er vaker twijfels over welke vermogens nodig - en verplicht - zijn. Netbeheerder Fluvius klaart het voor je uit zodat je onnodige kosten en vertraging vermijdt.

Wat is er veranderd?

Om bij te dragen aan een klimaatneutraal broeikasgasvrij Vlaanderen, moeten we met z'n allen toekomstgerichter omspringen met energie. We stappen af van fossiele brandstoffen en zetten volop in op duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Dat brengt ook voor projectontwikkelaars enkele veranderingen met zich mee.

 

Het gedeeltelijke verbod op aardgasaansluitingen en nieuwe verplichtingen voor laadinfrastructuur hebben bijvoorbeeld een aanzienlijke impact op de benodigde vermogens van elektriciteitsaansluitingen bij verkavelingen en bouwprojecten.

 

Geen aardgasaansluiting meer > 15 wooneenheden

 

Nieuwe verkavelingen en appartementsgebouwen met meer dan 15 wooneenheden of een oppervlakte groter dan 1 ha, worden niet meer standaard aangesloten op het aardgasnet. Elektrisch verwarmen wordt de norm, waardoor het benodigde vermogen hoger is.

 

Uitzonderin op deze regel: projecten met een collectieve verwarming via warmtekrachtkoppeling of bij hernieuwbare energiesystemen zoals elektrische warmtepomp. Contacteer Fluvius voor alle voorwaarden.

 

Verplichte laadinfrastructuur in collectieve parkings

 

Zowel bij nieuwbouwprojecten als ingrijpende renovaties moet je voortaan laadinfrastructuur voorzien bij resideniële en niet-residentiële gebouwen. Dat betekent dat (de goten voor) elektrische kabels aanwezig moeten zijn, maar de laadpalen nog niet meteen.

 

Residentieel - nieuwbouw

> 2 parkeerplaatsen: verplicht bij elke plaats

 

Residentieel - renovatie

> 10 parkeerplaatsen: verplicht bij elke plaats

 

Niet - residentieel - nieuwbouw

> 10 parkeerplaatsen: minstens 2 oplaadpunten, laadinfrastructuur bij 1 op de 4 parkeerplaatsen

 

Opgelet: vanaf 2025 wordt laadinfrastructuur ook verplicht bij bestaande gebouwen

Niet-residentieel > 20 parkeerplaatsen: minstens 2 oplaadpunten

 

De juiste vermogens op een rij

Voordat Fluvius de nutsvoorzieningen aanlegt voor je project, bepalen we de impact ervan op ons elektriciteitsnet en welke installaties nodig zijn om die op te vangen. Daarvoor baseren we ons op de benodigde vermogens die je vermeld hebt in je aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Om je projecten vlot te laten verlopen, schat je die vermogens het best meteen juist in. Geef je onrealistische - of helemaal geen - vermogens door aan het Omgevingsloket, dan gaan we uit van standaardvermogens. Het risico bestaat dat die niet overeenkomen met de projectvereisten. Met onnodige kosten, werken en vertragingen als gevolg.

 

Hoe schat je de benodigde vermogens juist in? Deze waarden helpen je op weg.

 

Appartementen:

  • per appartement: 9,2 kVa + 2kVa bij verwarming met warmtepomp
  • algemene delen: 22,2 kVa + vermogen laadinfrastructuur: zie onder
  • per handelspand in gebouw: 56 kVa

verkavelingen

  • per lot zonder parkeerplaats: 9,2 kVa
  • per lot met parkeerplaats: 22,2 kVa
  • gemeenschappelijke parking type woonerf of garageboxen: zie onder

 

Laadinfrastructuur bij gemeenschappelijke parking - aantal parkeerplaatsen x 11 kVa x 0,25

 

aandachtspunten:

  • slimme laadpalen met load balancing verplicht
  • vermogen < 56 kVa: sluit laadpalen aan op de elektriciteitsmeter van de algemene delen
  • vermogen > 56 kVa: max. 1 extra meter voor alle laadpalen
  • vermogen > 100 kVa: distributiecabine noodzakelijk

 

! houd meteen rekening met toekomstige laadbehoeftes. Schat je de vermogens te laag in, dan neemt een distributiecabine mogelijk onverwacht een aantal parkeerplaatsen in.

 

Zeker niets vergeten te melden aan het Omgevingsloket? Maak het jezelf makkelijk. Vul ons handige document in en voeg het bij je aanvraag: www.fluvius.be/nl/publicatie/studie-en-offerteaanvraag-voor-verkavelingen-en-bouwprojecten.

 

Wat is load balancing?

De laadpaalbeheerder koppelt je laadinfrastructuur aan de digitale meter. Zo weten de slimme laadpalen steeds hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en kunnen ze hun laadcapaciteit erop afstemmen. Vraagt het gebouw of de parking weinig energie, dan laden ze op volle capaciteit. Omgekeerd: is het energieverbruik hoog, dan laden de laadpalen trager. 'Load balance' is het systeem dat de beschikbare elektriciteit verdeelt en zo het benodigde vermogen van je laadinfrastructuur verlaagt en overbelasting vermijdt.