Naast BENOR en ATG duiken in de bouwsector steeds meer keurmerken op. Die zijn niet allemaal even transparant en eenduidig. Die ongecontroleerde proliferatie kan dan ook aanleiding geven tot verwarring over de precieze inhoud, betekenis en waarde van een keurmerk. Als architect mag u zich dus niet alleen laten leiden door louter de aanwezigheid van een keurmerk, maar moet u dat keurmerk zelf altijd evalueren.

Mogelijke meerwaarde van keurmerken

Keurmerken kunnen een belangrijke meerwaarde inhouden.

 • Ze kunnen bijdragen tot differentiatie.
 • Ze kunnen het vertrouwen vergroten.
 • Ze kunnen leiden tot een administratieve vereenvoudiging en een beperking van de kosten.
 • Ze maken een snelle communicatie mogelijk.
 • Ze kunnen helpen om schade te beperken.

 

Hoe kunt u een keurmerk evalueren?

Tussen keurmerken bestaan nogal wat verschillen. Welke criteria kunt u gebruiken om ze te evalueren? Volgende vragen helpen u een heel eind op weg.

 • Wat is het onderwerp van de certificatie? Heeft het label betrekking op veiligheid, gezondheid, milieu, gebruiksgeschiktheid, andere?
 • Op welke specificaties is de certificatie gebaseerd? Gaat het om een transparante en open ontwikkeling? Is de certificatie gestoeld op wetenschappelijke gegevens? Is er gestreefd naar een consensus?
 • Volgens welke procedure verloopt de certificatie? Gebeurt die volgens een schema, zoals opgenomen in de NBN EN ISO/IEC 17067? Zijn er controles bij de fabrikant? Hoe dikwijls worden die uitgevoerd?
 • Welke partijen zijn betrokken bij de certificatie? Zijn zij onafhankelijk van de fabrikant en de gebruiker? Beschikken zij over de nodige deskundigheid? Wordt hun werking bewaakt?

 

De Europese vereniging van bouwmaterialenfabrikanten (Construction Products Europe) is ervan overtuigd dat er in de markt behoefte is aan meer informatie dan de gereglementeerde karakteristieken. Om die informatie op een bepaalde leest te schoeien, stelt zij enkele eisen voorop.

 • De extra informatie wordt op vrijwillige basis verstrekt.
 • De derde partij die erbij wordt betrokken, moet onafhankelijk en bekwaam zijn, wat niet voor alle labels per definitie het geval is.
 • De labels moeten via transparante procedures worden toegekend. Ook het intrekken van een label moet volgens duidelijke criteria verlopen.
 • Labels moeten op een open manier tot stand komen en toegepast worden en mogen niet discriminerend zijn.
 • Een keurmerk moet toegevoegde waarde hebben en bv. meer relevante prestaties of andere informatie bevatten, zoals drempelwaarden betreffende de gebruiksgeschiktheid. Zo moeten ze leiden tot meer vertrouwen.
 • De lijst met houders van een label moet publiek beschikbaar zijn zodat gebruikers toegang hebben tot deze informatie.

 

Kwaliteitskaders: naar een geïntegreerde aanpak

Momenteel duiken er steeds vaker kwaliteitskaders op die streven naar een geïntegreerde aanpak.

 

Een gekend voorbeeld is het kwaliteitskader voor de na-isolatie van bestaande spouwmuren dat zich toespitst op de certificatie van zowel de materialen als de uitvoering. De eisen in verband met de toepassing van de isolatieproducten en de manier waarop dat moet gebeuren zijn vastgelegd in een technische specificatie (STS 71-1). Voor de uitvoering stelde het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) een technische voorlichting (TV) op. De goedkeuringsinstantie BUtgb en de certificatie-instelling BCCA ontwikkelden een technische goedkeuring voor de isolatiesystemen en een bijhorende certificatie voor de uitvoerders. Daarmee beschikken producenten en aannemers over een instrument waarmee ze een verklaring van overeenkomstigheid met de technische specificatie kunnen afleveren. Een soortgelijke verklaring is vereist als bewoners in aanmerking willen komen voor de premie van de netbeheerder. Volgens een enquête in februari 2015 van het VEA is de klantentevredenheid heel hoog wat de tevredenheid over de uitvoering van de werken betreft (96% is tevreden tot zeer tevreden), en zou de helft van de bouwheren de ingreep niet hebben laten uitvoeren zonder dit kwaliteitskader.

 

Een vergelijkbaar kwaliteitskader bestaat voor luchtdichtheidsmetingen en is op komst of in voorbereiding voor residentiële ventilatiesystemen, buitenmuurisolatie, binnenmuurisolatie en systemen van hernieuwbare energie.