Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Modeldocument

Bijeenroeping werfvergadering


Modeldocument

Werfbezoek opmerkingen


Modeldocument

Brief omtrent afwezigheid werfvergadering


Modeldocument

Aangetekend werfbezoek


Modeldocument

Herinnering werfhervatting


Modeldocument

Model Werfverslag


Modelcontract

Overeenkomst tot minnelijke beëindiging architectenovereenkomst - werf in uitvoering


Modelcontract

Overeenkomst tot minnelijke beeïndiging architectenovereenkomst - werf niet gestart


Partners in de bouwsector

Hoofdelijke aansprakelijkheid, inhoudingsplicht & werfmelding

Voor zelfstandigen die opdrachtgevers zijn van werken in (onder)aanneming.


Partners in de bouwsector

Unieke werfmelding


Partners in de bouwsector

Polis enige werf bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Conclusie m.b.t. de verzekering bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Waterrobuust bouwen

TAW 'Tweede Algemene Waterpassing' voor architecten


Het beroep van de architect

Wie moet ingeschreven zijn op de tabel van de Orde?


Het beroep van de architect

De stage van de architect


Het beroep van de architect

10 stagetips


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen


Architect in de praktijk

Architectenassociatie


Het beroep van de architect

Zaakschadeverzekeringen - ABR-polis


Het beroep van de architect

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid ontwerpers

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


Het beroep van de architect

Hoe omspringen met de polis 'verzekering beroepsaansprakelijkheid'


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: beslissing door de rechter


Het management van een architectenbureau

Haal meer uit uw medewerkers


Het management van een architectenbureau

Verantwoordelijkheden van de medewerkers van een architectenkantoor


Het management van een architectenbureau

Public Relations en uw architectenbureau


Het management van een architectenbureau

15 tips om een realistisch ereloon te bekomen


Partners in de bouwsector

Tussenkomst van ingenieurs en studiebureaus (delegatie van de opdracht)


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle


Architect in de praktijk

Papierformaten


Architect in de praktijk

Vorstperiodes


Architect in de praktijk

Screening van uw architectencontract


Architect in de praktijk

CE-markering


Architect in de praktijk

BENOR


Wetgevend kader

De GSV hemelwater: verstrenging sinds 29-9-2016


Het beroep van de architect

Vroegtijdige beëindiging of overname van een architectenopdracht


Rechtspraak

Architect als mededader aan een bouwmisdrijf

Kan een architect een stedenbouwkundig misdrijf verweten worden indien deze geen toezicht houdt op de plaatsing van de noodzakelijke hemelwaterputten?


Afvalwater

Is de voorbehandelingsinstallatie in je project reglementair?


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?


Architect in de praktijk

Uitgespit: de regelgeving grondverzet

Sinds 1 april 2004 is in Vlaanderen de wettelijke regeling grondverzet van kracht. Met ingang van 1 juni 2008 werd deze regeling aangepast met een betere afstemming op de praktijk.


Architect in de praktijk

Handhaving: De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning


Architect in de praktijk

Werken met architecten-werknemers: vraag en antwoord


Groen in de bouw

Groendaken: onbekend is onbemind

Het voorschrijven van groendaken, onbekende minnares met tal van maatschappelijke en private voordelen, kent een gestage maar trage opgang. Naar onderbouwde inschatting worden jaarlijks in Vlaanderen ca. 338 100 m² extensieve groendaken aangelegd.


Partners in de bouwsector

Wat bij faling van de aannemer?


EPB-regelgeving

Samenwerken met de EPB-verslaggever


Ontwerpparameters - Technieken

Luchtdicht bouwen: een juridische benadering


Ontwerpparameters - bouwschil

Luchtschermen, dampschermen, dampremmen


Ontwerpparameters - bouwschil

Spouwankers in de EPB-regelgeving


Ontwerpparameters - bouwschil

NAV-filmpjes over luchtdichtheid


EPB-regelgeving

Hoe een uitzondering op de EPB-eisen aanvragen?


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de aangifteplichtige binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de architect binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de EPB-verslaggever binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

Wie kan erkend worden als ventilatieverslaggever?


Bouwstrategiën

Welke eisen zijn van toepassing bij een IER en hoe wordt het E-peil berekend?


Ontwerpparameters - bouwschil

Waarom luchtdicht bouwen?


VEA & EPB-software

Aangifteplichtige krijgt bijkomende verantwoordelijkheid

De aangifteplichtige krijgt de verantwoordelijkheid om gedurende het hele bouwproces staving te verzamelen.


Architect in de praktijk

Onderhoud en herstellingen van voorgelakt staal


Ontwerpparameters - bouwschil

Een luchtdicht gebouw in detail bekeken.

Aan de hand van een project worden de meest cruciale uitvoeringsdetails besproken.


Architect in de praktijk

5 tips bij geluidsisolatie en akoestiek


Het beroep van de architect

Wat doe ik wanneer de bouwheer de werken heeft aangevat zonder mij te verwittigen?


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen


Architect in de praktijk

Sloopbeheersysteem Tracimat cruciaal voor hoogwaardig hergebruik sloopafval en minder milieurisico's


Architect in de praktijk

Nieuwe spelregels bij sloop- en afbraak: Wat moet u weten als architect?


Architect in de praktijk

Nieuwe aandachtspunten voor verf op buitenmetselwerk uit baksteen


Architect in de praktijk

Het uitvoeren van bouwputten


Partners in de bouwsector

De verzekering bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: inleiding


Partners in de bouwsector

Abonnementspolis bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 3


Partners in de bouwsector

Voorbeelden van projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: tot slot


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: verzekering beroepsaansprakelijkheid


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: ABR-verzekering


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: controleverzekering (decennale)


Opvolging meerdere aannemers

Meerdere aannemers volgen elkaar op. Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de 'grijze' zones tussenin. Soms verdwijnt er al eens een borstwering met een opmerking van de VC als gevolg. Dient de opdrachtgever steeds garant te staan voor de veiligheid op zijn werf?


Weigering weglating tabel Orde

Ik werk in hoofdberoep als bediende projectmanager bij de technische dienst van een onderwijsinstelling. Een dag per week werk ik als zelfstandig ‘architect’ in bijberoep bij mijn partner, maar dit blijft echter beperkt tot tekenwerk. Ik doe geen werfopvolging noch bouwaanvragen. Bijgevolg heb ik mijn lidmaatschap bij de Orde opgezegd. Ik heb hen steeds alle gevraagde informatie bezorgd. Maar nu word ik bij de Orde geroepen… Hoe moet ik hierop reageren?


Gebruiks- en exploitatierechten

Als de opdrachtgever volgens een passage uit het bestek van een architectuurwedstrijd de “gebruiks- en exploitatierechten” verwerft, mag de architect dit materiaal dan nog gebruiken of heeft hij daardoor afstand gedaan van zijn rechten?


Werfcoördinatie

Mijn bouwheer verwacht van mij dat ik de volledige coördinatie van hun werf doe. Om hen te plezieren heb ik tot nu toe zoveel mogelijk gedaan, maar de klant is echter nog steeds ontevreden. Ik heb op 6 maanden tijd al 300 mails ontvangen en ze verwachten ook telkens een antwoord terug. Hoe ver gaat de coördinerende taak van een architect?


Geen verslag veico

Er is voor een privéwoning een veiligheidscoördinator aangesteld die na weken nog geen werfverslag heeft gemaakt. Volstaat het deze enkel schriftelijk in gebreken te stellen?


Start werken zonder toestemming

De aannemer start de werf op zonder toestemming. Kan ik de werken laten stilleggen?


Risico geleverde materialen

Als de aannemer losse materialen levert (vb. parket) op de werf. Wie draagt het risico bij beschadiging van deze materialen?


veico voor regularisatiedossier

Ik word gevraagd een regularisatieaanvraag te doen van enkele meldingsplichtige werken. Hier is destijds geen veiligheidscoördinator aangesteld. Wat is mijn taak, gezien de werf <500 m² ?


Studenten op werf

Ik krijg wel eens de vraag van studenten om plannen te bekomen en de werf op te volgen. Is er toelating van de opdrachtgever nodig? Wat als dit gebeurt zonder enige toelating?


Verlof

Kan de architect met verlof gaan terwijl de werf gewoon doorloopt?


Verbreking contract bouwheer

Kan een architect op een geldige wijze zijn contract met de bouwheer verbreken tijdens de uitvoering van de werf ? Het vertrouwen is zoek en de bouwheer antwoordt niet meer.


Koper appartement wil eigen architect aanstellen voor werfopvolging

Ik ben door een promotor aangesteld als architect voor de bouw van 16 appartementen en 2 kantoorruimtes. De kantoorruimtes worden casco verkocht. De werken zijn pas begonnen. Nu wil een koper van één van de kantoorruimtes een extra architect aanstellen voor de opvolging van de werken (aan zijn kantoorruimte) tot casco. De architect van de koper vraagt de (stabiliteits)plannen op en wil werfopvolging doen. Kan dit?


Vrijgave borg

Mijn bouwheer heeft de vraag gekregen van de aannemer om de borg vrij te geven. Deze vrijgave wordt gevraagd na de definitieve oplevering (in principe 1 jaar na de voorlopige oplevering die gebeurde in september 2015). Echter, er werd geen definitieve oplevering gedaan van de werf, maar wel een voorlopige oplevering in september 2015. Van deze voorlopige oplevering zijn er nog steeds een paar punten niet opgelost en werd er bovendien binnen het jaar na de voorlopige oplevering nog melding gedaan van bijkomende schade. Mag de borg worden vrijgegeven?


Gedeeltelijke goedkeuring posten

In mijn bestek heb ik volgende clausule opgenomen "bij de vorderingsstaat wordt pas 100% goedgekeurd per artikel indien alle nodige documenten en attesten ed. overhandigd werden, zoniet blijft er minstens 25% staan". De bedoeling van dit artikel is om wat druk te kunnen zetten om bepaalde administratieve stukken te kunnen ontvangen. Bij een huidige werf is de administratie een ramp en heb ik dit artikel toegepast om houtbehandelingsattesten te kunnen ontvangen (en die waren er snel). Nu is mijn vraag : kan/mag dit eigenlijk wel ?


Werkongeval aannemer

Een ruwbouwaannemer heeft een werkongeval dat gevolgen heeft voor twee van mijn werven. Op de ene werf zijn de ruwbouwwerken zo goed als volledig beëindigd, op de andere werf dienen de ruwbouwwerken nog te starten. Voor beide werven is de planning contractueel opgenomen en wenst de bouwheer daar niet van af te wijken. Het is nog onduidelijk of de aannemer ruwbouw zijn contract zal kunnen nakomen (bijvoorbeeld door middel van tijdelijke toewijzing van een andere leidinggevende). In elk geval zullen er vertragingen optreden. Wat adviseert U voor elk van beide projecten?


Gemene muur

Voor een nieuwbouwproject wordt de bestaande woning afgebroken. De buur heeft in de jaren '50 echter zijn garage aangebouwd tegen de zijgevel. De bouwheer wil deze zijgevel laten afbreken om een palenwand voor zijn kelder te realiseren. De garage van de buur zou dus tijdens de werf open komen te staan, maar zou uiteraard wel afgeschermd worden. Na het realiseren van de kelder zou een nieuwe ontdubbelde muur naast de garage gebouwd worden. De buur wil echter niet dat de bestaande muur wordt afgebroken. Kan onze bouwheer dit doen zonder akkoord van de buur?


Afbreken gemene muur voor realiseren fundering

Voor een nieuwbouwproject wordt de bestaande woning afgebroken. De buur heeft in de jaren '50 echter zijn garage aangebouwd tegen de zijgevel. De bouwheer wil deze zijgevel laten afbreken om een palenwand voor zijn kelder te realiseren. De garage van de buur zou dus tijdens de werf open komen te staan, maar zou uiteraard wel afgeschermd worden. Na het realiseren van de kelder zou een nieuwe ontdubbelde muur naast de garage gebouwd worden. De buur wil echter niet dat de bestaande muur wordt afgebroken. Kan onze bouwheer dit doen zonder akkoord van de buur?


Niet respecteren uitvoeringstermijnen

Rond de voorlopige oplevering merken we dat aannemers vaak minder de termijnen respecteren, waardoor de opvolging van de werf voor ons nodeloos langer wordt. We adviseren de opdrachtgevers ze in gebreke te stellen, maar dit brengt in veel gevallen geen verbetering met zich mee. De boetes opgelegd door de bouwheer worden in veel gevallen netjes betaald door de aannemer, maar dit heeft geen invloed op de reeds afgesproken erelonen architectuur. De opdrachtgevers zijn niet vaak geneigd om juridische stappen te ondernemen uit vrees dat het nog meer zal uitlopen. Hoe moeten we hier als architect mee omgaan?


Tuinarchitect

Kan ik een tuinarchitect, tewerkgesteld in mijn bureau, volmacht geven om een voorlopige oplevering bij te wonen en het verlag te ondertekenen? Ik kan aantonen via werfverslagen dat deze collega steeds aanwezig was op de wekelijkse werfvergaderingen en voldoende op de hoogte is van het project.


Weerverlet

Een lopende werf loopt vertraging op waardoor de klant al meerdere malen genoodzaakt was om zijn verhuisplannen uit te stellen. De aannemer verwijst telkens naar de uitvoeringstermijn en zijn nog beschikbare werkdagen. Hij houdt hier rekening met de weerverletdagen waardoor hij nu nog een termijn zou hebben van 43 dagen. Op een aantal dagen die hij vermeldt als weerverlet (en die ook zo zijn aangeduid in de KMI-weertabellen), hebben wij bewijs dat hij gewerkt heeft. Nu beweert hij dat hij deze wel degelijk kan gebruiken, desondanks er wel gewerkt is die dag. Mag dit?


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Werfoverleg - Hoe een centrale rol opnemen als architect?


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 90 (november - december 2017)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 6 (nov-okt-dec 2007)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 25 (jul-aug-sep 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 82 (maart - april 2016)


NAV publicaties

Het Werfoverleg: Hoe een centrale rol opnemen als architect?

Bouwen gaat gepaard met een stroom van informatie die correct moet worden uitgewisseld tussen de diverse partijen. Die stroom onder controle houden en afstemmen op de parameters kwaliteit, budget en timing vergt heel wat inzicht en vaardigheden.


NAV publicaties

Gelijmde wapening voor de versterking van betonconstructies (2012)

Deze technische NAV-pocket, opgesteld in samenwerking met de partners van het IWT-project, geeft u een beschrijvende basis om gelijmde wapening toe te passen. Er wordt geen berekeningsmethode omschreven. Dit is een pocket die u de mogelijkheden en aandachtspunten van de techniek leert kennen.


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Werken in bouwteam, een innovatief bouwproces

Geïntegreerd samenwerken in een bouwteam: hoe maken we de bouwprofessional vertrouwd met de bouwprojectmethodiek en de vertaling naar de praktische aanpak?


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Building Information Modelling

Dit project wil alle bouwprofessionals via infosessies en workshops vertrouwd maken met bim en hen ertoe stimuleren om het te gebruiken.


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

IDEA: Innovatieve DEtails in de binnen-Afwerking

Het scenario klink u ongetwijfeld bekend in de oren: de afwerkingsfase stuit op steeds strengere eisen op het gebied van brand, akoestiek, luchtdichtheid enzoverder. Dit project reikt de knowhow aan hoe aan al deze eisen tegelijk voldaan kan worden.


Aanwezigheidsregistratie

Het gedoogbeleid i.vm. de aanwezigheidsregistratie voor architecten blijft gehandhaafd. Tot nog toe was de aanwezigheidsregistratie voor architecten geen prioriteit voor de inspectiediensten voor Welzijn op het Werk en andere. Dit blijft zo in de loop van 2016, in afwachting van de wetswijziging voorzien voor 01/01/2017.


Archeologienota

Met de archeologienota is Vlaanderen weer een reglementering rijker. Opnieuw is de doelstelling nobel en gerechtvaardigd, bescherming van ons archeologisch erfgoed, maar de gevolgen onaanvaardbaar. NAV vraagt een snelle evaluatie en bijsturing.


Nieuws

Tekort aan isolatie: Alternatieven voor PUR en PIR

Sinds enkele maanden is er door de enorme vraag een tekort aan grondstoffen bij de producenten van PUR/PIR isolatie. De prijs stijgt makkelijk met 20 tot 40 %, de levertermijn wordt langer en uw bouwwerf loopt zo vertraging op.


NAV-voordeel

NAV-leden genieten 15% korting op Archisnapper

ArchiSnapper is een Belgische tool die in 2012 ontworpen werd om het pijnpunt inzake het opmaken van werfverslagen, veiligheidsverslagen en opleveringen te verlichten.


Nieuws

Zit er rock-’n-roll in je stage?

Op bezoek bij stagiair Caroline en stagemeester Nico Verdickt.


Interview

“Ereloonstudie kan architect en opdrachtgever een indicatie geven”

Johan Rutgeerts over de workload van de architect.


Interview

Jef Van Oevelen: 'Ja, ik schets nog al onze concepten met de hand'

Portret van een ‘keikop’ die even snel tekent als denkt en dan ook steevast alle conceptschetsen in het bureau eigenhandig (!) voor zijn rekening neemt.


Nieuws

NAV zkt: medewerker activiteiten en projecten (Brugge)

Als medewerker activiteiten en projecten versterk je ons team van 11 enthousiaste NAV- medewerkers in Brugge.


Nieuws

De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

Met de omgevingsvergunning doen ook nieuwe spelregels voor de handhaving in de VCRO hun intrede.


Nieuws

Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier: een dorp op zich

Het iconische ontwerp van SOM-Assar wordt donderdag vereerd met een bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump naar aanleiding van de plechtige overdracht van het gebouw.


Nieuws

NAV lanceert renovatieadvies.be

Geeft u als architect wel eens advies over een aan te kopen renovatiepand? Of begeleidt u renovatieprojecten van A tot Z? Lees dan vooral verder. Want in beide gevallen biedt NAV haar leden nu de mogelijkheid om in het vizier van potentiële kopers en bouwheren te komen.


Nieuws

Eerste Vlaamse Isolatiedag op 18 november 2017

Die dag kom je op verschillende werven van woningen verspreid over Vlaanderen alles te weten over isoleren en luchtdicht bouwen.


energiebewustontwerpen

Eerste editie Isolatiedag groot succes

Meer dan 500 deelnemers bezoeken werven over heel Vlaanderen.


Architectuur

Vooruit Gent: groene verjongingskuur voor rood icoon

De laatste verjongingskuur is er één met veel groen, inclusief groengevels buiten én binnen.


Nieuws

Terugblik Grote Energiequiz 2017: hoe zou u zelf gescoord hebben?

Doe de test!


Nieuws

2017 grand cru: NAV verwelkomt ruim 9.000 architecten op infosessies en projectbezoeken

Ontdek wat we in 2018 in petto hebben ...


Interview

“Netwerk Architecten Vlaanderen is meer dan ooit nodig”

Via een terug- en vooruitblik op 2017/naar 2018 lichten NAV-voorzitter Kati Lamens en NAV-directeur Kris Baetens toe waarom bovenstaande uitspraak geen holle slogan is.


Nieuws

‘Vlaanderen is ruimtelijke obees’

De openbare ruimte in Vlaanderen kunnen we beter benutten. Tim Vekemans en Dimitri Minten pleiten voor een scan om het grote potentieel bloot te leggen.


Verplichte verzekering

Verzekeringsplicht aannemers belangrijke stap, maar gaat niet ver genoeg

De ministerraad keurde vorige week een voorontwerp van wet goed waarbij het ook aannemers een verzekeringsplicht voor tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid oplegt.


renovatieadviseur

Less is more. Master, wat is uw plan?

Vrijdag aanstaande houdt Vlaanderen de werkzaamheden van de voorbije twee jaar in het Renovatiepact tegen het licht. Eén van de denkpistes in dat pact is de ontwikkeling van een nieuw deskundigenprofiel in de bouw: de renovatie-adviseur.


Opinie

De architect, steeds meer werfslaaf?

Onze achterhaalde deontologie en hopeloos verouderde Architectenwet zijn dringend aan bijsturing toe. Het wordt tijd dat we eindelijk scoren.


Opinie

Oef, de elektronische registratieplicht is voor de architect verleden tijd!

Dankzij het lobbywerk – ja, lobbyen is geen misdaad - van NAV is de elektronische registratieplicht op de werf vanaf begin 2016 niet langer van toepassing op de architect.


Opinie

Verzekeringsplicht voor aannemers: too little too late

Een volgende stap is dringend nodig, te beginnen met een gelijkschakeling van verzekeringsplicht tussen architecten en andere dienstverleners op de werf.


Opinie

Renoveren zonder architect? Je bent toch niet gek?

In de strijd tegen de klimaatverandering valt er nog heel wat winst te rapen binnen het Belgische woningenbestand. Vandaag wordt jaarlijks nauwelijks 1% van dat grotendeels verouderde patrimonium vernieuwd.


Opinie

De nieuwe renovatieadviseur, een superman?

Voor een investering in een doordachte en grondige renovatiegolf is het 5 voor 12, niet voor de ontwikkeling van een zoveelste nieuwe speler in het al overbevolkte bouwlandschap.


Opinie

Verplichte verzekering aannemers: is de kogel nu echt door de kerk?

Na jaren lobbywerk keurde de ministerraad in 2016 eindelijk een voorontwerp goed waarbij niet enkel architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners verplicht worden zich te verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.


Opinie

Welke bom tikt het hardst?

Als Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, slaakt Pixii een zeer diepe zucht bij het artikel ‘Passiefgebouwen zijn tikkende tijdbommen’ dat onlangs verscheen in het NAV-magazine.


Opinie

De verplichte tienjarige aansprakelijkheids- verzekering voor alle bouwpartners

De invoering van een verplichte verzekering voor aannemers kan zeker toegejuicht worden. Maar we vragen ons af of de wetgever geen kans gemist heeft om een gelijkwaardige verzekeringsplicht in te voeren zoals het Grondwettelijk Hof voor ogen had.


Innovatie

Wat is de beste tablet voor architecten?

Koop een geschikt toestel voor gebruik op de werf en gebruik de beste apps.


Innovatie

Derbiskin, het Zwitsers zakmes onder de luchtdichte membranen

De Belgische fabrikant van dakbanen Derbigum® maakt nu ook zijn opwachting op het gebied van de luchtdichting met de lancering van het luchtdichte Cradle-to-Cradle membraan Derbiskin® tijdens Batibouw 2017.


Innovatie

Siniat lanceert natuurpleister Techplus

Deze pleister is bestemd voor de afwerking van binnenwanden en -plafonds in één laag, zowel manueel als met een spuitmachine.


Innovatie

'Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie levert meergezinswoning E42 op'

Als een nieuwbouwwoning u niet meteen als muziek in de oren klinkt, dan heeft u wellicht nog niet met het in 2016 opgeleverde Square View I in Zelzate kennisgemaakt.


Innovatie

Nieuwe Duco Ventilation App zet belangrijke stap in tijdswinst HVAC-installateur

Hiermee wil de ventilatiespecialist de actuele problematiek rond de slechte binnenluchtkwaliteit in ons land krachtig aanpakken.